Přejít k hlavnímu obsahu

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny se řídí:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 84/205 Sb., o nákladech na stravování zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

Stravné ve školní jídelně se hradí:

  • Buď BEZHOTOVOSTNĚ – souhlasem k inkasu u České spořitelny a.s., Nová Paka, číslo účtu: 0101273251/0800. Srážka je prováděna vždy k  20. v měsíci na následující měsíc.
  • Nebo HOTOVĚ ve školní jídelně a to poslední týden v měsíci. Výše stravného na daný měsíc je na nástěnce ve školní jídelně. Vyúčtování přeplatků stravného se provádí plynule z měsíce na další měsíc.

Aktuální ceník je k dispozici na stránce Ceník školního stravování.

Pokud je dítě nemocné, musí být ze stravování odhlášeno do 14:00 hodin na další den.

Pouze v PONDĚLÍ lze dítě odhlásit ráno, a to nejpozději do 8:00 hodin.

První den nemoci žáka lze oběd vyzvednout do jídlonosiče. Na další dny nemoci je nutno oběd odhlásit. Pokud má rodič zájem o oběd pro nemocné dítě, je nutno ho dokoupit za plnou cenu.

Výdej obědů pro žáky: 11:30 – 14:00 hodin.

Výdej obědů domů pro žáky a pro ostatní strávníky do jídlonosiče: 10:45 – 11:00 hodin.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná finanční náhrada.

Dle vyhlášky č. 602/2006 připravujeme odpolední svačinu v době od 13:30 – 14:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě nebude pravidelně odebírat odpolední svačinu, aby ihned tuto skutečnost nahlásili vedoucí ŠJ.

Ze školní jídelny je zakázáno odnášet doplňkové jídlo (ovoce, moučník, …).

Žák si oběd vyzvedne na kartu nebo čip. Pokud zapomene, musí si u vedoucí ŠJ vyžádat náhradní doklad.  Pokud je možnost výběru ze dvou hlavních jídel, musí si strávník oběd č. 2 objednat u vedoucí ŠJ nebo přes portál www.strava.cz.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně týden předem a na internetových stránkách školy. V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna.

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou.

Jakoukoliv změnu (změna účtu, změna stravovacích dnů, ukončení stravování) je strávník povinen nahlásit vedoucí ŠJ. Strava je včetně nápojů.

Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování v naší ŠJ.

Připomínky ke stravování, technické a hygienické problémy oznamují žáci ihned vedoucí ŠJ.

Odhlašování stravy přes portál www.strava.cz

Kontaktujte vedoucí školní jídelny, která Vám podá podrobné informace, jak postupovat. Bude Vám přiděleno uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení na portálu www.strava.cz si můžete stravu přihlásit, odhlásit i objednat. Nejdéle však den předem do 14:00 hodin.

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zdarma na Google Play. Číslo naší jídelny je 5548.

Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů. Strávník si může nechat na kontě zůstatek na příští rok, nebo si přeplatek vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu. V případě nevyzvednutí se zůstatky převádějí do výnosů školní jídelny.

Pedagogický dohled ve školní jídelně

Dohled nad žáky vykonává zaměstnankyně školní jídelny. Vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků. Dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování. Dohlíží na bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí. Reguluje osvětlení, větrání, sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky. Zajištění mimořádného úklidu v době výdeje obědů zajišťuje kuchyň po upozornění dohlížející zaměstnankyně školní jídelny.

Práva a povinnosti žáků

Každý žák má v době školní docházky právo denně odebrat jeden oběd za sníženou cenu.

Žáci docházející do školní jídelny jsou povinni dodržovat pravidla kulturního chování a hygienické zásady při konzumaci oběda. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížející zaměstnankyně a kuchařek ŠJ. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních žáků, pracovníků školní jídelny. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci mají na paměti nebezpečí úrazu.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí ŠJ o změně zdravotní způsobilosti žáka a v případě absence žáka odhlašovat žákovi obědy.

Dodržuje termíny plateb stravného.

Ochrana majetku školní jídelny

Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák nedbalostí, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Prevence sociálně patologických jevů je zajištěna nepřetržitým dohledem nad strávníky po celou dobu výdeje oběda. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) a projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody,  ponižování …) v prostorách školní jídelny.

Vnitřní řád je vyvěšen na vstupních dveřích do školní jídelny a na  nástěnce u kanceláře vedoucí ŠJ. Při přihlášení dítěte ke stravování ve ŠJ obdrží každý zákonný zástupce kopii Vnitřního řádu ŠJ. V případě vážného, nebo opětovného porušení Vnitřního řádu školní jídelny má vedoucí jídelny právo ukončit strávníkovi docházku do školní jídelny.

Tento vnitřní řád ŠJ nabývá platnosti od 1. 11. 2022.

 

Telefonní číslo kanceláře ŠJ a kuchyně: 493 722 820

E-mail: jidelnahusitska@seznam.cz

Provoz školní jídelny: 6:25 – 15:05

Vedoucí školní jídelny: Radka Urbanová

V Nové Pace dne 1. 11. 2022