Přejít k hlavnímu obsahu

Přijímací řízení

Přihlášky na SŠ

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. ročníku, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, pro všechny žáky 9. ročníku a žáky vycházející z 8. ročníku. Ke studiu na střední škole lze v prvním kole přijímacího řízení podat maximálně dvě přihlášky. Jedna přihláška bude kopií druhé.

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení.

Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu po předchozím informování kariérového poradce.

Do přihlášky je třeba dopsat dvě střední školy.

Některé školy vyžadují lékařské potvrzení. Je dobré sledovat webové stránky středních škol, kde jsou aktuální informace.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.)

Vyplněné přihlášky uchazeči doručí na vybrané střední školy nejpozději do 1. března 2023.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)  se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce (příp. školní přijímací zkoušce), které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení, tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).

Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na přihlášku neuvádí, pouze se zaškrtne jednotná přijímací zkouška – ANO. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vedle jednotné přijímací zkoušky vypisuje i školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká všech maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. první v pořadí v prvním termínu, na druhé škole v pořadí ve druhém termínu.

Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole do 28. dubna 2023.

Ředitel školy ukončí do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání (střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)

Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:

 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
 • Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole dva termíny, a to v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.
 • Ředitel školy může v rámci kritérií přijímacího řízení stanovit, že cizinci s dočasnou ochranou se podrobí rozhovoru, který ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

 • Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
 • Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.
 • Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
 • Neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Zápisový lístek

 • Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Některé střední školy vypisují druhé kolo přijímacího řízení. Informace o volných místech na středních školách by měl mít i Krajský úřad na webových stránkách.

Podání odvolání

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

Další informace

Nabídka všech středních škol v ČR

Další užitečné webové stránky

Informace o přijímacím řízení

Kontakt na škole

Konkrétní informace k vyplnění a vydávání přihlášek pro šk. rok  2023/24  podají kariérové poradkyně:

Mgr. Daneta Svobodová,  svobodova@skolahusitska.cz

Mgr. Šárka Polmanová, polmanova@skolahusitska.cz

 

Přejeme hodně štěstí při volbě SŠ a přijímacím řízení.