Přejít k hlavnímu obsahu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je vedle pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálněpedagogického centra (SPC) a středisek výchovné péče (SVP) jedním z pilířů školského poradenství. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Výchovná poradkyně

Mgr. Vendula Kolářová  kolarova@skolahusitska.cz

Koordinuji a dopomáhám vyučujícím s konečnou podobou dokumentů (IVP, PPP). Dohlížím na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi ve škole. Koordinuji spolupráci školy, školského poradenského zařízení a poradny. Scházím se pravidelně s paní psycholožkou a jednám s ní o dalších postupech. Pravidelně komunikuji s PPP a SPC, vytvářím jim podklady k žákům. Chodím pozorovat žáky do vyučovacích hodin, většinou na doporučení třídních učitelů a řeším s nimi další postupy. Pravidelně se scházím s asistenty pedagoga, kde vyhodnocujeme cíle u žáků a metodicky postupujeme dále.

Školní metodik prevence

Mgr. Jiří Zemánek   zemanek@skolahusitska.cz

Hlavním cílem je prostřednictvím efektivního systému primární prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, snížit míru rizikového chování u žáků a minimalizovat jeho vznik. Koordinovat a participovat na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.

Školní psycholožka

Mgr. Jitka Zora Červená   cervena@skolahusitska.cz

Školní psycholog přispívá ke kvalitě vzdělávání tím, že podporuje svými intervencemi zdravé klima ve škole a usnadňuje procesy učení žáků. Konzultuje individuálně s žáky, pedagogy i zákonnými zástupci psychologická témata, se kterými za ním přichází (péče o selhávající žáky nebo žáky v těžké životní situaci, péče o nadané aj.). Spolupracuje s kolegy ze školního poradenského pracoviště, s třídními učiteli, asistenty pedagoga i se školskými poradenskými zařízeními, a dalšími zdravotnickými, sociálními službami.

Školní kariérová poradkyně

Mgr. Šárka Polmanová   polmanova@skolahusitska.cz

Školní kariérový poradce doporučuje žákům vhodné informační zdroje a poradenské subjekty, pomáhá dětem s rozhodnutím o jejich budoucnosti na základě individuálních konzultací a výsledků aplikace Salmondo, jako jsou testy osobnosti, zájmové orientace nebo metody vycházející z pozitivní psychologie. V rámci volby budoucího povolání jsou realizovány projekty s exkurzemi do místních firem.

Speciální pedagožka

Mgr. Vendula Kolářová  kolarova@skolahusitska.cz

Pracuji na odborné podpoře integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Nabízím spolupráci pedagogům a asistentům pedagoga v mnoha oblastech, se kterými se neví rady. Spolupracuji a komunikuji se zákonnými zástupci na konzultačních schůzkách. Vyhledávám žáky se školními neúspěchy, vlivem určitého druhu specifických poruch učení / chování. Dávám podklady pro PPP/SPC a pravidelně s ní komunikuji. Chodím učitelům do vyučovacích hodin pozorovat žáky, které mám na hodiny PSPP a Intervence.