Přejít k hlavnímu obsahu

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli  a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Rada má 9 členů, jedná se poměrné zastoupení z řad učitelů, rodičů a zřizovatele (MěÚ Nová Paka).

Funkční období je tříleté. Ředitel školy není jejím členem. Ačkoliv zákon určuje zasedání členů 2x do roka, rada se schází častěji. Zasedání rady je neveřejné. Rada může zvát na svá zasedání hosty. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, který je k dispozici u zapisovatelky a předsedy rady. Se svými podněty a připomínkami se může zákonný zástupce obrátit na jednotlivé členy rady osobně, popřípadě formou dopisu.

Pravomoce

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové

Funkční období leden 2021 – prosinec 2023

Zákonní zástupci žáků

 1. Věra Machová
 2. Blanka Brock
 3. Jiří Žalský

Zástupci pedagogického sboru   

 1. Josef Horák
 2. Ivana Pourová
 3. Petra Bílková

Zástupci MÚ

 1. Josef Cogan
 2. Petr Jaroš
 3. Ivan Sehnal