Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Informace o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Termín a způsob zápisu:     

zápis dětí do první třídy se uskuteční:

Distanční formou od 1. 4. do 30. 4. 2021 

 • Bez účasti dětí ve škole
 • Prostřednictvím internetu (online)                                             

Plánovaný počet otevíraných tříd:                                    2

Plánovaný maximální počet žáků ve třídě:                      24

Řádný termín nástupu do základní školy je k 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu zápisu do 1. třídy ZŠ může být rozhodnuto ředitelem školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu ZŠ, budou žáci přijímáni dle kritérií ředitele školy.

Zápis pro školní rok 2021/2022 se týká:

1. Dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015,

2. Dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku,

3. Dětí, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021, nejpozději však 30. 6. 2022.

    V tomto případě je nutné doložit:

    a) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2021 – doporučení PPP/SPC.

    b) U dětí, které dosáhnou 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2022 – doporučení PPP/SPC a pediatra.

Ředitel základní školy oznamuje kritéria pro přijímání žáků do ZŠ:

  1. Žák má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, v Nové Pace a přilehlých osadách (tedy ve školském obvodu stanoveném Obecně závaznou vyhláškou č.2/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol zřízených městem Nová Paka).
  2. Žák je umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu
 1. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
  1. sourozenec ve škole
  2. losování

Postup v případě rovnosti pořadí u dětí z nespádové oblasti:

Kritéria jsou stanovena na základě Doporučení veřejné ochránkyně práv – rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud by došlo k rovnosti pořadí, bude ředitel školy postupovat dle doporučení veřejné ochránkyně práv, a to pomocí transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

Odklad povinné školní docházky (zákon 561/2004 – Školský zákon, § 37

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení-viz výše – §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2021 (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.). Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. V souvislosti s mimořádnými opatřeními přeruší ředitel školy správní řízení po dobu nezbytně nutnou (tedy i déle než 30. 4. 2021).

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Formální část zápisu:

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3.  poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 SŘ),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

V Nové Pace 10. března 2021

                                                                                                Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy