Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín.

Funkční období členů školské rady je tři roky, pro nově zvolenou radu od ledna 2024 do prosince 2026. Školská rada má devět členů. Tři členy jmenuje zřizovatel Město Nová Paka, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Kandidaturu na členství ve školské radě za zákonné zástupce žáků je možno podat osobně nebo elektronicky prostřednictvím systému Komens zprávou pro zástupce ředitele školy PhDr. Davida Mudráka. Termín pro podání kandidatury je do

pondělí 20. listopadu do 10:00 hodin.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn nejpozději v úterý 21. listopadu 2023 na webových stránkách školy.

Volba členů rady z řad zákonných zástupců žáků se uskuteční ve 

čtvrtek 23. listopadu 2023 od 15:00 do 17:00 hodin

v době konání třídních schůzek ve vstupní hale u hlavního vchodu školy.

Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupcí dětí, které jsou v den voleb žáky školy. Za každého zastupovaného žáka obdrží zákonný zástupce jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku označí křížkem nejvýše tři kandidáty, jimž ve volbě dává svůj hlas. Do školské rady budou zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě rovnosti počtu získaných hlasů rozhoduje los. Kandidáti na čtvrtém a dalším místě se stávají náhradníky.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději v pondělí 27. listopadu 2023 na webových stránkách školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

 

V Nové Pace dne 1. listopadu 2023

Mgr. Zdeněk Burkert

ředitel školy

PDF verze tohoto dokumentu